Billedskolen i Tvillingehallen
"Hallohøj - her kommer jeg. Børn illustrer H.C. Andersens eventyr". Projektet henvendeer sig til børn fra 9-13 år. 50 skoler inviteres til at deltage, og hver skole tildeles et eventyr, som eleverne skal illustrere - bl.a. ud fra spørgsmål som " Hvad har eventyret at gøre med dit eget liv?" og "Hvad husker du bedst fra eventyret?". 1-2 klasser fra hver skole vil få udstillet deres illustrationer i Rundetårn. Nov. -dec. 2004. Bevillingen er øremærket til turne af udstillingen til Sverige og Odense, april 2005.

Hearts of Andersen - Børnekulturhuset Fyrtøjet
Projektansvarlige: Daglig leder Ulla Englich, Fyrtøjet - et kulturhus for børn; bestyrelsesformand
Conny Stolberg-Rohr, Fyrtøjet - et kulturhus for børn.

Med "Hearts of Andersen" sendes publikum ud på en eksistentiel eventyrrejse i Andersens liv og eventyr - samt i deres eget liv, samtidig med at der sættes fokus på en anderledes side af H.C. Andersen. Den eksistentielle eventyrrejse er ramme for de mange sensoriske oplevelsesinstallationer, der etableres i hele Børnekulturhuset Fyrtøjet.

I dette interaktive kunstværk inddrages publikum med alle sanser. Installationerne vil bruge fragmenter, figurer og symboler fra Andersens forfatterskab til at belyse forskellige livsfaser og temaer i forfatterens liv. Hjertet bliver det primære symbol i projektet, hvor hjertet både er Andersen selv, det budskab der løber gennem alle hans eventyr og et livs forskellige faser (barn, ungdom, voksenlivet og alderdom - lig de 4 hjertekamre).

Performanceteatret Carte Blanche's kunstneriske leder, Sara Topsøe-Jensen, forestår projektets kunstneriske side. Projektet bliver til som et samarbejdsprojekt med Odenses venskabsby Funabashi (børnekulturhuset i H.C. Andersen Parken).

Parken har ca. 500.000 besøgende årligt og er placeret umiddelbart uden for Tokyo. Udvikling af ideer, erfaringer samt opbygning af installationen fra produktionen på Fyrtøjet overføres direkte eller tilpasses de japanske ønsker. Sara Topsøe-Jensen medvirker også til realiseringen af den japanske del.

At Skrive er en kærlighedshandling, Thorvaldsens Museum og Alexandria
København - Paris - Alexandria
PROJEKTANSVARLIG: Kurator Annesofie Becker
Udstillingsarkitekter: Damsbo & Ingemann Nielsen

Denne udstilling markerer stiftelsen af ABC-fonden i H.C. Andersens navn. Udstillingen handler om H.C. Andersens erobring af skriften og dermed verden. Hans dagbøger (udgivet 1971 - 77) som dækker perioden 1825 - 1875 er udgangspunktet for udstillingens fortælling om Andersens vilje til at lære at læse og skrive. H.C. Andersen vidste at han måtte mestre læsningens og skrivningens kunst for at opfylde sine længsler: at skrive - og derved blive sig selv.

Udstillingen åbner april 2005 på Thorvaldsens Museum i København. Derefter vises den i UNESCO bygningen i Paris, hvor den åbner på den internationale analfabetismedag 8. september 2005 som optakt til UNESCO's 33. generalkonference. Konferencen falder sammen med fejringen af FNs 60 års dag. Herefter rejser udstillingen til Alexandria, hvor den forventes at få permanent ophold i det ny verdensbibliotek, Bibliotheca Alexandria.

H.C. Andersens manuskripter er i dag opbevaret i UNESCOs Memory of the World Register, en registrant over skrifter af verdensbetydning. Dagbøgerne er en enestående nøgle til forståelsen af Andersens erkendelse af skriftens mening, som vejen til verden udenfor ham selv. De er endnu ikke blevet folkeeje. Og derfor desto mere en gave, som det er oplagt at gøre brug af i fejringen af 200-året for H.C. Andersens fødsel.

Andersens mange refleksioner over betydningen af at kende og genkende skriftsproget for at skabe dialog og gensidighed, personificerer således udstillingens grundlæggende idé: At vise og tolke de basale og erfaringsmæssige handlinger der frembringer skriften, samt formål:

At i H.C. Andersens navn bidrage til at bekæmpe analfabetisme i verden.

Udstillingen er skabt i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Amtscentrene i Danmark, plakatkonkurrence
Plakatkonkurrence for elever i folkeskolen og gymnasiet/HF. Der vælges en plakat for hvert amt og de 16 plakater udgør samlet en billedfrise over H.C. Andersens liv. Alle plakater skabes som en collage med elevtegninger og synliggøres over hele landet. Annoncering af vinderne 2. april 2005.

Andersen til 6. klasse - Gyldendal Uddannelse
Med den ambition at styrke læsefærdigheden og bidrage aktivt til at styrke almendannelsen hos danske børn er Undervisningsministeriet gået i samarbejde med H.C. Andersen 2005 Fonden og Gyldendal om et udgivelsesprojekt, der funderer læsningen af H.C. Andersens eventyr i en moderne pædagogisk ramme.

Projektet falder i to dele og kan kort beskrives således:

Bogdelen:
Alle danske skoler modtager til brug for børnene i 6. klasse en nyillustreret udgave af H.C. Andersens kendteste eventyr, tæt på den originale sproglige klædedragt, men i moderne retskrivning. Bogen forsynes med et forord af undervisningsministeren.

Indholdet rummer lige omkring 30 af de vigtigste eventyr, som ethvert barn som et minimum må kende.

Bogen udkommer på digterens 200 års fødselsdag og uddeles på selve dagen til alle børn i 6. klasse via landets amtscentraler.

Netdelen:
Sideordnet med bogen opbygges en netbaseret pædagogisk arbejdsplatform, som fungerer som inspirationskatalog for lærerne ved planlægning og gennemførelse af projektorienterede undervisningsforløb i H.C. Andersens univers. Netdelen indeholder også en elevdel til støtte for arbejdet med bogen hjemme og i skolen.
Netdelen vil være tilgængelig fra januar 2005.

Det Andersenske Kunsteventyr - konference, DSU
"Andersen 200th Anniversary" er titlen på en konference, som ud fra et akademisk perspektiv skal undersøge, hvorledes H.C. Andersens forfatterskab har indflydelse på den globale ungdomskultur. Da konferencen har et specifikt uddannelsesperspektiv for øje, vil tematikker som H.C.Andersens eventyr studeres i relation til børnepsykologi, TV, børnelitteratur, udannelse m.v. Konferencen afholdes i Beijing i foråret 2005.

H.C. ANDERSEN 2005 har taget initiativ til et langsigtet undervisningsprojekt, der skal komme danske børn og unge til gode og styrke og udvikle undervisningen i og om H.C. Andersen.

I begyndelsen af 2003 gav H.C. ANDERSEN 2005 således penge kroner til et undervisningsprojekt, hvoraf Center for Børnelitteratur har fået den ene halvdel til initiativer målrettet folkeskolen, og Dansk Institut for Gymnasiepædagogik den anden halvdel til forskning i H.C. Andersen som undervisningsemne på det gymnasiale område.

Formidlingscentret Assistens Kirkegård, publikation
H.C. Andersen ligger begravet på Assistens Kierkegaard, der udgiver en række temahæfter på dansk og engelsk.
1. Historien om H.C. Andersen gravsted og kirkegaard.
2. H.C. Andersens brug af kirkegården som inspiration for en række forestillinger
3. Døden som motiv
4. H.C. Andersens bekendte, der ligger begravet på kirkegården.

International H.C. Andersen konferencer, SDU
Syddansk Universitet/ Center for Narratologiske Studier

Med titlen "When we get to the end we shall know more than we do now" afholdes på Syddansk Universitet i Kolding d. 15.-17. august 2003 et international symposium om H.C. Andersens eventyr og deres udfordring af fortælleteorien. Symposiet inddrog oplægsholdere fra universiteter i Danmark, Norden og Tyskland og blev dels afviklet med en række lukkede seminarer for forskere og ph.d. studerende dels med en række åbne forelæsninger for alle interesserede. Centret oprettet efter H.C. Andersen 2005s bevilling. Den efterfølgende udgivelse er berammet til primo 2005.

Oversættelse af undervisningsprogram til 24 sprog
Undervisning for grundskolen. Formålet med projektet er at inspirere danske grundskolelærer til nye pædagogiske tilgange til H.C. Andersen. I samarbejde med Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet er der udarbejdet  et arbejds- og inspiretionsmateriale  til grundskolelæører i hele verden. Materialet, som bl.a. omfatter artikler om H.C. Andersens liv og værk, pædagogiske idéer baggrundsstof samt en virtuel udstilling, er oversat til 24 sprog og kan downloades gratis fra HCA2005 portalen.

Skoleudgivelse, Spanien
Billigbogsudgave af otte ag H.C. Andersens eventyr, som rettes mod de spanske skoler i forbindelse med det undervisningsprojekt, som Center for Børnelitteratur har iværksat for H.C. Andersen 2005 Fonden. Projektet koordineres af Den Danske Ambassade i Spanien i samarbejde med det spanske undervisnings - og kulturministerium.

Undervisningsprojekt, folkeskoler (CfB)
Center for Børnelitteratur
PROJEKTANSVARLIG: Professor Torben Weinreich

Børn verden over kender H.C. Andersen, og skoler verden over bruger hans eventyr i undervisningen, især på de yngste klassetrin. Der læses, fortolkes, diskuteres, illustreres og dramatiseres.

Forestiller man sig, at en skoleklasse en bestemt dag på et bestemt tidspunkt sidder i Sydafrika og arbejder med Andersens eventyr, kan man være sikker på, at der på samme tidspunkt sidder hundredvis af børn andre steder i verden, som arbejder med forfatteren og sikkert også med det samme eventyr.

Man skal se to elever for sig, en i Sydafrika og en i Island, som i samme sekund farvelægger deres tegning af hyrdinden i eventyret Hyrdinden og skorstensfejeren.

Center for Børnelitteratur står for et nyt site på H.C. Andersen 2005-portalen, som henvender sig hovedsageligt til undervisere i grundskolen, og bliver det officielle undervisningssite i forbindelse med H.C. Andersen 2005. Indholdet vil være til orientering og inspiration for lærere og pædagogiske konsulenter m.fl., der planlægger et undervisningsforløb omkring H.C. Andersen.

På undervisningsportalen, som opdateres løbende med nyt materiale, vil man blandt andet kunne finde en række artikler til inspiration for undervisning, gode ideer fra skolernes arbejde med H.C. Andersen og rapporter fra diverse undersøgelser. Center for Børnelitteraturs seneste undersøgelse om børn og unges kendskab til H.C. Andersen og hans værker kan således downloades frit fra portalen.

Undervisningsprojekt, gymansier (DIG)
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
PROJEKTANSVARLIG: Lektor, dr. phil. Harry Haue

Som et landsdækkende institut med forpligtelse over for udviklingen af undervisningen i de gymnasiale uddannelser, ser DIG det som en væsentlig opgave at udnytte den store interesse for H.C. Andersen i almindelighed i en undervisningssammenhæng.

DIG har derfor etableret et samarbejde med H.C. Andersen 2005 med henblik på så bredt som muligt, at få H.C. Andersens værker til at indgå i et fagligt sammenspil og dermed i unge menneskers refleksioner. DIG har til formål at kunne styrke refleksionerne med fire initiativer:

- Udskrivning af en prisopgave om H.C. Andersen, som gymnasieelever i hele verden kan besvare.

- Præsentation af centrale sekundærtekster om H.C. Andersen på nettet.

- Udformningen af et on-line undervisningsforløb med tekster og billeder af og om H.C. Andersen til de gymnasiale uddannelser med henblik på at styrke det faglige sammenspil.

- Udgivelse af en undervisningsavis med centrale tekster af H.C. Andersen

DIG har, for at løse disse opgaver, nedsat en ottemands arbejdsgruppe, hvoraf to er ph.d.-stipendiater i H.C. Andersen-relaterede problemstillinger, inden for hhv. tekst- og mediepædagogik, med fokus på undersøgelse og udvikling af arbejdet med digteren i de gymnasiale uddannelser. Lederen af arbejdsgruppen er institutleder, professor Finn Hauberg Mortensen, der også på det internationale plan har en omfattende H.C. Andersen-forskning bag sig.

Vidensmateriale til portalen (OBM, SDU, KB) er bevilget støtte med 2.700.000 kr.

Andersen Award
Prisuddelinger i forbindelse med forskellige børne- og familieaktiviteter.
Producent: Preschool Education Magazine
(Kina)

Gennem hele 2004 vil Preschool Education Magazine i hver udgave producere et særligt indstik med fokus på Andersens indflydelse op børne-uddannelse. Initiativet bliver kombineret med talrige konkurrencer, og resultatet af dem leder til nomineringer til priser inden for forskellige kategorier. Priser som vil blive uddelt i løbet af 2005.

Priserne inkluderer blandt andet "Andersens Familie Pris", der går til familier, som bedst udnytter H.C. Andersen som inspiration i deres daglige liv; "Den grimme Ælling Prisen" der bliver givet til børn for den mest originale historie, og "Andersen Kunst Prisen" som går til børn for det bedste kunstværk i form af for eksempel et maleri, papirklip og så videre.

Undervisnings-relateret forskning
Elaborering over forsknings-emener og udgivelser af resultaterne som trykte publikationer.
Producent: "Academy of Educational Science, Section of Children's Education."
(Kina)

Ideen er at etablere en forskning, der undersøger relationen mellem børns læsevaner og udviklingen af den individuelle personlighed ved at anvende H.C. Andersen som omdrejningspunkt. Målet er at analysere, hvordan børn forstår samfundet og dermed at forstå de kulturelle normer, der er forbundet med at læse eventyr.

Forskningen vil blive inddelt i seks adskilte emner:

1. Hvordan opfatter moderne kinesiske børn Andersens univers.
2. Hvordan opfatter forskellige aldersgrupper indholdet af udvalgte historier.
3. Hvordan påvirker alder læsevanerne.
4. Hvilken indflydelse har Andersens historier på børns interesse for at læse bøger.
5. Hvilken indflydelse har Andersens historier på måden børn opfatter dem selv på.
6. Hvilken indflydelse har Andersens historier på udviklingen af børns personligheder.

Forskningen vil blive baseret på statistik, praktiske forsøg, alders-differentieret materiele, læseplaner og parallelle underkategorier inden for forskningen. Suppleret med internationale forskningsresultater, såfremt der foreligger nogen.

Andersen Center
Uddannelses-orienteret underholdsningspark i Beijing
Producent: Beijing Century Jinlai Education & Culture Development Company
(Co-branding, Kina)


Forelæsningsdag på den Europæiske Skole Karlsruhe

Den Europæiske Skole Karlsruhe planlægger den samlede, nationale forelæsningsdag under overskriften "H.C. An-dersen", organiseret af avisen Die Zeit. Det er hovedsagelig "Juletræet" på seks forskellige sprog, der læses.

Eleverne arbejder med følgende projekter: Højtlæsning af egne eventyr. De ældste klasser læser for de mindre. Højt-læsning og analyse af et Andersen-eventyr af og til finske elever. En teatergruppe opfører "Svinedrengen" på fransk og tysk i børnehaver. Læsninger: de ældste klasser læser Andersen på tysk, engelsk, fransk, italiensk, dansk, svensk, finsk og hollandsk for de mindste. "Eventyr for alle sanser". Mødre fra skolens fem sprogafdelinger læser for skolens førsteklasser i biblioteket.

Sted: Europäische Schule Karlsruhe
Information:


Seminar: H.C. Andersens 200-års fødselsdag
Over en weekend dykker seminardeltagerne ned i Andersens verden og får indblik i hans rejse til Italien, lærer om hans møder i hertugdømmerne og i Lübeck og lytter til korrespondancen mellem Andersen og Grev Rantzau af Breitenburg.

Oplægsholderne er bl.a. professor dr. Heinrich Detering, oversætter af H.C. Andersen, dr. Bernd Kretschmer, lederen af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland, dr. Wilfried Hauke, filolog og Tv-producent og mange andre H.C. Andersen specialister.

Sted: Europäische Akademie Schleswig-Holstein e.V., 24988 Sankelmark
Information: tlf. +49 (04630)-55 112, www.eash.de


Offentlig forelæsningsrække om H.C. Andersen

Sted: Albert Ludwigs-Universität, Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg
Tidspunkt: hver onsdag fra kl. 18-20
Information: www.skandinavistik.uni-freiburg.de

April til september 2005: Berlin

H.C. Andersens vidunderlige rejser i Sverige

Festforelæsninger i anledning af 200 års fødselsdagen. Kantaten Studenten fra Lund, med tekst af H.C. Andersen og musik af Jacob Hägg, fremføres af Förenade Nationskören. Dette er et sam-arrangement med Centrum for Danmarksstudier.
Finder sted d. 10. april.

Norden i Fokus
Kontaktperson: Anna Sophie Liebst, informationsmedarbejder for Norden i Fokus, tlf. 08-506 113 35, e-mail
 
Temauger med H.C. Andersen på Junibacken. For børn mellem 3 - 8 år og deres forældre. Foregår i samarbejde med Lego.

H.C. Andersen og mobning. Temaaktivitet for de 4 - 6-årige på ABF-huset i Stockholm. Torsdag d. 7. april.

H.C. Andersen og børnebøger. I samarbejde med Det svenske børnebogsinstitut. Foråret 2005.