DIG
Under menupunktet Tekster er der mulighed for at downloade de mange tekster af og om Andersen, som vi omtaler i denne samlede beskrivelse af hjælpemidler til det videre arbejde:


1. Elektronisk antologi af Andersens tekster
Det kan være svært at se H.C. Andersens litterære værk for det image, han som en moderne forfatter byggede op, gennemlevede og stillede til rådighed som en forståelsesramme, der via de tre selvbiografier var skrevet ind i hans værker. Side om side med den bekendte ømskindethed besad digteren en sensitivitet i forhold til sin omverden og en kreativ handlekraft, som resulterede i en produktion af et betydeligt omfang.


H.C. Andersens værk
Hans værker udgives tekstkritisk og nykommenteret i disse år under titlen ANDERSEN. Udgavens 18 digre bind er grupperet efter de mange genrer, han meddelte sig i. Foruden eventyr og historier skrev han romaner, digte, skuespil og musikdramatik, rejseskildringer og selvbiografier samt genreblandinger. I tillæg til denne hidtil mest omfattende udgave af det litterære værk står dagbøgerne og de mange breve, som er bevaret og for store deles vedkommende udgivet.


Antologien
Hele forfatterskabets bredde kan, lige så lidt som de enkelte genrers udviklingsforløb, indgå i Andersen PÅ TVÆRS. Således har vi af praktiske grunde helt givet afkald på at repræsentere hans tekster for scenen, trods Andersens livslange stræben efter succes som dramatisk forfatter. De øvrige genrer er repræsenteret, men ofte kun med få tekster. Eventyr og historier er mest fyldigt repræsenteret.

I antologien stræber vi efter at bringe hele tekster, men af romaner og rejseskildringer har selvsagt kun kapitler eller afsnit kunnet tages ud. Trods de nødvendige begrænsninger har det været et mål, at arbejdet med undervisningsforløbene og prisopgaven skulle gøre det nødvendigt at stifte bekendtskab med andre af forfatterens tekster end de mest kendte. Det kan derfor forekomme at eventyrtekster er valgt fra fordi de fleste vil have let adgang til dem. Omvendt har vi dog ikke blandt de valgte eventyrtekster kun villet repræsentere de mindst kendte, det ville være skævt og forkert, for der er faktisk en solid erfaringsbaggrund for den eventyrkanon, som de fleste af os kan dele. Fra de enkelte forslag til undervisningsforløb henvises til eventyr, som er egnede til at supplere antologiens udvalg. Det skal altså ikke ses som repræsentativt for Andersens arbejde med denne genre, men som materiale fra denne genre til arbejdet med de valgte temaer. På de præmisser omfatter Andersen PÅ TVÆRS flg. tekster:


Eventyr og historier: 
"Boghveden" (1842)
"Den lille Havfrue" (1837)
"Hvad man kan hitte paa" (1870)
"Keiserens nye Klæder" (1837)
"Klods-Hans" (1855)
"Klokken" (1845)
"Lykkens Kalosker" (1850)
"Om Aartusinder" (1853)
"Portnerens Søn" (1866)
"Skyggen" (1847)
"Smaahistorier": "Det er Dig, Fabelen sigter til!" og "Talismanen" (1836)
"Sneglen og Rosenhækken" (1862)
"Sommerfuglen" (1862)
"Vanddraaben" (1848)

Digte:
"Det døende Barn" (1827)
"Jylland" (1860)

Romaner:
Af: De to Baronesser (1849). Første Deel, Kap. IX og Tredie Deel, Kap. I.
Af: Improvisatoren (1835). Første Deel, Kap. VII og Anden Deel, Kap. IV.
Af: Kun en Spillemand (1837). Første Deel, Kap. II, Anden Deel, Kap. V og Tredie Deel, Kap. V.
Af: Lykke-Peer (1870). Kap. XVI, Kap. XVII og Kap. XVIII.
Af: O.T. (1836). Første Deel, Kap. I og Anden Deel, Kap. III.

Rejseskildringer:
"Tre romerske Drenge", af: En Digters Bazar (1842)
"Poesiens Californien", af: I Sverrig (1851)
"Tro og Videnskab", af: I Sverrig (1851)
"Trollhättan", af: I Sverrig (1851)

Selvbiografier:
Af: H.C. Andersens Levnedsbog (1926). Første Afsnit.
Af: Mit Livs Eventyr (1855). Kapitel I.

Breve:
Til Theodor Collin af 23.8.1839
Til Kongen
Til Henriette Wulff

Dagbøger:
"Mandag d. 6. januar 1834", af: H.C. Andersens Dagbøger I. 1825-1834
"Onsdag d. 13. Januar 1841", af: H.C. Andersens Dagbøger II. 1836-1844
"Søndag d. 3. Januar 1841", af: H.C. Andersens Dagbøger II. 1836-1844

Stile:
"Betragtninger i en stjerneklar Nat"
"Hvor vigtigt det er, i sin Ungdom at have lært Noget nyttigt (oplyses ved en Fortælling)"
"Regler ved brugen af Lignelser"
"Hvoraf kommer det, at somme Mennesker saa gjerne overdriver Alt, naar de fortæller Noget? Og hvad skadeligt er der i den Vane?"


2. Elektronisk antologi af tekster om Andersen

Liste over teksterne

Anbefalede oversigter
Oversigter over H.C. Andersens liv og værk fås i leksika samt i biografiske og litteraturhistoriske håndbøger. Her anbefales:
  • Johan de Mylius' artikel i Den Store Danske Encyklopædi. København: Danmarks Nationalleksikon, bd. 1, 1994.
  • H. Topsøe-Jensens artikel i Dansk biografisk Leksikon, 3. udg. bd. 1 København: Gyldendal 1979
  • Uffe Andreasens artikel i Gyldendals litteraturleksikon, bd. 1. København: Gyldendal 1974.

De to sidstnævnte artikler er forsynet med litteraturhenvis-ninger. Hvis man har brug for mere detaljeret information eller for tekstanalyse og -fortolkning, konfronteres man her med en sekundærlitteratur, der ikke blot kvantitativt er omfattende, men som også udfolder forskellige temaer i forfatterskabet fra forskellige synsvinkler.

Et overblik over forskernes flid i øvrigt kan fås i bibliografierne, hvoraf anbefales den mest omfattende - Aage Jørgensen: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi bd. 1-13. (udkast). Århus: CUK/Center for Undervisning og Kulturformidling 1988-2000. Bibliografien er også tilgængelig elektronisk.


Liv og værk
Andersen PÅ TVÆRS' elektroniske antologi formidler to beskrivelser af forfatterskabet som helhed:

  • En ældre i bogformat, H.C. Andersen, skrevet af Erling Nielsen og oversat til en række sprog (1963)
  • en helt ny af Johan de Mylius, skrevet som forfatterportræt til Arkiv for Dansk Litteratur. På dette site er der også adgang til tekster af Andersen.


Specialartikler
Andersen PÅ TVÆRS formidler desuden en række specialartikler af særlig relevans for arbejdet med undervisningsforløbene. Der ligger megen god viden gemt om Andersen, gammel som ny, i Andersen-forskningen. Fordelen ved dette projekts måde at formidle undervisning på, er bl.a. at brugeren får let adgang til dele af denne guldgrube. Det gør det således lettere at benytte sig af den viden der nødvendig, for at man reelt har et udbytte af at leve i et moderne videnssamfund.

Der er af gode grunde kun tale om et mindre udpluk af den sekundærlitteratur, som kunne have interesse. De valgte tekster skulle imidlertid give gode muligheder for at inspirere og støtte arbejdet med undervisningsforløb og prisopgaven, fordi de valgte temaer her ses fra forskellige vinkler.

I nogle tilfælde er der tale om 'mestertolkninger' med en tidlig og markant rolle i Andersen-forskningen. Det gælder Georg Brandes', Paul V. Rubows, Harald Rues og Villy Sørensens tidlige analyser af eventyrdigteren, der i vores samtid er fulgt op af tekstanalytikere som Søren Baggesen og Jørgen Dines Johansen.

I andre tilfælde er der tale om bidrag til forståelse af digterens udvikling og livsanskuelse. Det gælder Joakim Garffs billede af romanforfatteren Andersen set gennem Kierkegaards briller samt Søren Baggesens og Chr. Svanholms belysning af hans religiøsitet og endelig Ane Grum-Schwensens inddragelse af H.C. Ørsted. Andre bidrag fokuserer på et særligt aspekt af forholdet mellem liv og værk, således Elias Bredsdorffs og Inge Lise Rasmussen Pins analyser af Andersen som rejsende, samt Jørgen Bonde Jensens og Hans Edvard Nørregaard-Nielsens analyser af forholdet mellem digtning og billedkunst.

Til en sidste undergruppe om receptionen af Andersens værk har Poul Houe og Finn Hauberg Mortensen bidraget.


Teksterne
En del af de valgte tekster kan danne afsæt for et fagligt samspil mellem dansk og andre fag. De fleste af dem er på dansk, men i nogle tilfælde er valgt tekster eller paralleltekster på andre sprog. Sekundærteksterne er forsynet med en manchet, som på dansk og engelsk uddyber baggrunden for at inddrage dem i sammenhængen. Du kan læse manchetterne, hvis du klikker på titlerne i den efterfølgende liste.

Baggesen, Søren: "Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr"
Baggesen, Søren: "Individuation efter frelse. Om slutningen på H.C. Andersens eventyr 'Den lille Havfrue'"
Brandes, Georg: "H.C. Andersen som Eventyrdigter"
Bredsdorff, Elias: "Den rejsende 1840-43"
Bredsdorff, Elias: "The traveller 1840-3"
Brostrøm, Torben: "Folkeeventyret som tekst"
Depenbrock, Heike & Heinrich Detering: "Poesie und industrielles Zeitalter in H.C. Andersens 'I Sverrig'"
Garff, Joakim: "Af en endnu Levendes Papirer"
Grum-Schwensen, Ane: "H.C. Ørsted og digtekunsten eller Luftskibet - 'Det sande, det Gode og det Skjønne'"
Houe, Poul: "Andersen realisert - Andersen til realisation"
Jensen, Jørgen Bonde: "Genrebilledet" "Genrebilledets tid" Biedermeier" og "Den ny stil: gevinst og omkostning. Dødningen og rejsekammeraten"
Johansen, Jørgen Dines: "Begæringens nådesløse tragedie. Om H.C. Andersens 'Den lille Havfrue'"
Johansen, Jørgen Dines: "The Merciless Tragedy of Desire. An Interpretation af H.C. Andersen's 'Den lille Havfrue'"
Mortensen, Finn Hauberg: "Den lille Havfrue"
Mylius, Johan de: "Hans Christian Andersen"
Mylius, Johan de: (eng) "Hans Christian Andersen"
Nielsen, Erling: H.C. Andersen
Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard: "Vendepunktet"
Pin, Inge Lise Rasmussen: "H.C. Andersens 'Metalsvinet': Fra dagbog til poetisk billede"
Rubow, Poul V.: "Le Merveilleux" og "Gud - Forsyn - Lykke"
Rue, Harald: "H.C. Andersen"
Svanholm, Chr.: "Fra religions- og danskundervisningen"
Sørensen, Villy: "De djævelske traumer. Om H. C. Andersens romaner"