TEKST

Teksten til dette emne består af følgende to breve. Dels et fra Jonas Collin til Den Kongelige Direktion, dels et fra H.C. Andersen til bogtrykker Iversen.


BREV I:

Jonas Collin: Brev til Direktionen. Oktober 1822.

- Det vil udentvivl være den Kongelige Direction bekjendt, at her i Byen opholder sig et ungt Menneske, 17 Aar gammel, ved Navn Andersen, som uden nogen videnskabelig Dannelse har befattet sig med æsthetiske Arbeider. To af sine Producter har han indsendt til det Kongelige Theater, hvis Censorer vel ikke have fundet dem værdige til Opførelse, men dog, med Hensyn til Forfatteren, mærkelige. Theater Directionen er sindet at indgaae med allerunderdanigst Forestilling om, at det unge Menneske, for ej at spilde sin Tid ved umodne Arbeider, maatte, da han er aldeles fattig, erholde Understøttelse til at faae den fornødne videnskabelige Dannelse og vorde akademisk Borger, inden han videre vover sig ud paa Skribentbanen. Hans Majestæt har mundtligen allernaadigst givet sit Minde hertil, og jeg har ifølge deraf corresponderet med Rector Meisling om at faae ham optaget i Slagelse Skole.
   Min ærbødigste Begjering til den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler i den Anledning er, at hans Alder ikke maatte vorde ham til Hinder i at optages i Skolen, og at han maatte nyde fri Underviisning.

Kjøbenhavn, den 17. October 1822
ærbødigst
Collin


Bibliografisk:
Teksten er en scannet og korrekturlæst gengivelse af: B. Nielsen Brovst: H.C. AndersenLykkens smed. Ungdom og læreår. (Bd. 2) Århus: Centrum 1994, s. 137f.
Collins brev findes i Det Kongelige Bibliotek, Collinske Samling 18.7.4.BREV II:

H.C. Andersen: Brev til Chr. H. Iversen. Februar 1823.

Til St. Hr. Bogtrykker
(og udgiver af Avisen) Iversen
Vestergade i Odense

Gode Hr. Iversen.

Jeg tager mig den Frihed at skrive Dem til om en lille Anmodning, som jeg haaber, at de ikke bliver vred for; da de dog har lovet, at vis de kunde være mig til nogen Tjeneste de da vilde. - Altsaa. - Jeg sagde dem sidst i Kjøbenhavn, at jeg ikke kom til Odense før jeg Nogenledes kunde vise mig peen i Klæderne, nu seer jeg mig, Gudskee-Tak, i stand dertil, og har derfor besluttet i Paasken at tage hjem til min gamle Fødebye, Moder, og mine Velyndere. - Vi faae Ferie her i Skolen, Mandagen før Paaske og jeg vilde da blive i Odense til næste Løverdag før Paaske, altsaa kun 6 Dage. - Men jeg veed, at min Moder har ingen Seng til mig da hendes Forfatning er Indskrænket, jeg tager mig derfor den Frihed at bede dem unde mig Nattely i de faa Dage, da det vil koste for meget at ligge paa en Gjestgivergaard. - Vil de ikke svare mig herpaa med første Post. - Hilsener til alle i deres Omgivning. -

ærbødigst
Andersen.


Bibliografisk:
Teksten er en gengivelse af:
Andersen, H.C.: "Gode Hr. Iversen". Kirsten Drejer: H.C. Andersen. En brevbiografi (on-line på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside).

Brevet er også gengivet i: C.St.A. Bille og N. Bøgh (red.): Breve til Hans Christian Andersen, Kbh.: Aschehoug 2000.