ARBEJDSOPGAVER

1. Inddel Klokken i afsnit og giv dem overskrifter. Hvilken bevægelse i rum og tid er der i tekstens kompositionen? Brug den bevægelse til at skitsere en foreløbig tolkning.

2. Karakteriser de personer og persongrupperinger, Andersen beskriver i eventyret. Hvordan forholder Andersen sig til dem?

3. Hvad karakteriserer de personer, der opgiver undervejs i deres søgen efter klokken?

4. Hvad karakteriserer de to personer, der fortsætter deres søgen til det sidste?

5. Hvad symboliserer klokken?

6. Angiv tekstens tema i 2-3 ord.

7. Sæt jeres analyse og fortolkning i forhold til dette citat af Søren Baggesen:

"Men Klokken er ikke et eventyr om sandheden, men
om vejen. Det forekommer mig først og fremmest at
være en analyse af holdninger til tilværelsen, og endda
især af mangel på holdning og af holdningssurrogater."

(Søren Baggesen: "Indviduation efter frelse. Om slutningen på H.C. Andersens eventyr 'Den lille Havfrue'". Kritik nr. 1, 1967. Find teksten i tekstantologien Om Andersen)

8. Placer Klokken i forhold til romantik og naturalisme; sammenlign evt. også "Klokken" med J.P. Jacobsens novelle "To verdener".

9. Andersen har selv sagt om Klokken, at:

" ... dette ligesom nu næsten alle efterfølgende Eventyr
og Historier ere egen Opfindelse; de laae i Tanken som
et Frøkorn, der behøvede kun en strømning, en Solstraale, en Malurtsdraabe, og de bleve Blomst".

På baggrund af denne udtalelse konkluderer Hans Brix, at:

"Den der vil vinde det rette Grundsyn for et Andersensk
Eventyr, maa altså søge to ting: den Begivenhed, den
Erindring eller det forhold, som danner Frøkornet, og
den Stemning, hvorunder det er opfattet".
(Hans Brix: H.C. Andersen og hans Eventyr 1970)

Kom med et bud på, hvilket 'frøkorn' og hvilken stemning der ligger bag Klokken.

10. Giv med udgangspunkt i jeres tolkning af Klokken og Baggesen-citatet en vurdering af Klokkens relevans for os, der lever i Danmark anno 2004/2005.