CFB
FONDE OG PULJER

Der vil sikkert dukke utallige gode ideer op til større eller mindre undervisnings-projekter i forbindelse med fejringen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

Nedenstående findes en liste over fonde og puljer der evt. kan søges økonomisk støtte fra, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre projektet.

Danmark

Kulturministeriets støtteguide
Støtteguide med links til relevante fonde.

Dansk ungdons fællesråd
DUF fordeler tilskud til frivilligt børne- og ungdomsarbejde. 

Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene
Projektstøtte. 

Dansk Litteraturcenter
Skønlitteraturpuljen, Prøveoversættelsespuljen, Puljen til almen faglitteratur, Pulje til rejsestipendier til oversættere.

Friluftsrådet
Støtter projekter der fremmer befolkningens møde med naturen - f.eks.: naturformidling og naturlegepladser.

Grundlovspuljen mm
Dansk Folkeoplysnings Samråds puljer.

Internationalt Kultursekretariat
Kulturministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Kulturudveksling og kulturfremstød i udlandet.

Kulturarvsstyrelsen
Kulturarvsstyrelsens tilskudsordning er forbeholdt statsanerkendte og statslige museer, museale organisationer og fællesinstitutioner. Herudover kan andre museer komme i betragtning, hvis de er associerede medlemmer af amtsmuseumsrådene.

Kulturministeriets Medie- og Tilskudssekretariat
Bl.a. lokalradio- og TV-puljerne og puljen til medieskoletjenester.

Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg
Støtte til produktion af almenkulturelle tidsskrifter.

Københavns Kommune
Puljen for kunst- og kulturprojekter.

Københavns Kommune
Københavns Kulturfond.

Københavns og Frederiksbergs Kommuner: Byens Børn
Har til formål at fremme et bredt kulturelt samarbejde af, for og om unge (0-17 år).

Kulturministeriets Provinspulje
Støtte til Kulturelle aktiviteter i provinsen.

Litteraturrådet
Tre støtteordninger: De generelle midler, Handlingsplanintiativer og De genrebestemte puljer.

Læselyst
Kulturministeriets kampagne for børn og bøger.

Puljen til medieskoletjenester
Puljen administreres af Medie- og Tilskudssekretariatet.

Statens Kunstfond
Kulturministeriet.

Tips- og Lottomidlerne
Tips- og Lottodatabasen og de 19 puljer, den indeholder.

Udenrigsministeriet
Demokratifonden.

Undervisningsministeriets Programstøtteordning
Udvikling og produktion af undervisningsmaterialer i form af film, video, edb og multimedier.

Bibliotekarforbundet
Bibliotekarforbundets Udviklingspulje yder støtte til udviklings- og forsøgsarbejde på det bibliotekariske område, herunder områder som kultur, information og dokumentation.

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tips- og Lottomidler.

SLs og BUPLs udviklings- og forskningsfond
Fondens formål er at udvikle det pædagogiske fag, ligesom fonden arbejder for at fremme udviklings- og forskningsprojekter inden for det pædagogiske arbejdsfelt. SL står for Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL for Forbundet for Pædagoger og Klubfolk.
Norden

Nordisk Kulturfond
Nordisk fond under Nordisk Ministerråd, som støtter kultursamarbejde mellem landene.

Nordisk Kulturfond Nordisk litteratur- og biblitotekskomité (NORDBOK)

Nordisk Ungdomskomité - NUK

Komité under Nordisk Ministerråd.

Øresundskomiteen
Komiteen har afsat en pulje til projekter med folkelig forankring, og en del af disse midler er øremærket børne- og ungdomsprojekter.

Teater og Dans i Norden 

Nordisk Amatørteaterråd (NAR)

Nordisk Film- og TV-Fond

EU/Internationalt

Cirius Online
Lang række fonde som støtter forskellige uddannelsesformål.

Cultural Contact Point
Kultur 2000 midlerne / EU.

Europa Kommissionens repræsentation i Danmark
Oversigt over EU-tilskudsmuligheder.

Media Plus
Styrkelse af den audiovisuelle industri, herunder distributionssektoren.