DIG
Bemærk venligst at dette er den oprindelige projekt-beskrivelse, som kan indeholde henvisninger til del-projekter der ikke er realiseret.

Andersen PÅ TVÆRS' fire del-projekter:
I

 Prisopgave

II

 Undervisningstemaer

III

 Undervisningsavisen

IV

 Forskning og udviklingDelprojekt I: Prisopgaven
Prisopgaven henvender sig til eleverne i de gymnasiale uddannelser. De udfordres her til at bruge deres særlige talenter i arbejdet med H.C. Andersen. Det kan ske individuelt eller i tilknytning til undervisningen, som de ønsker, ligesom besvarelserne kan støttes og inspireres af undervisningsforløb og -materiale i Andersen PÅ TVÆRS, uden at dette dog er en forudsætning. Reglerne for besvarelse af prisopgaven er blevet offentliggjort på de gymnasiale uddannelsessteder i april 2004.


Delprojekt II: Undervisningstemaer
Ud over prisopgaven offentliggøres i april foreløbig projektets rammer og dets hjælpemidler, således at det for lærerne skulle være muligt at planlægge inddragelsen af Andersen i det kommende skoleår. Fra august 2004 følger de udfoldede forslag til undervisningsforløb. De valgte temaer henvender sig overvejende til dansklærerne, men inviterer på mange måder til fagligt samspil, fx med fysik, geografi, medier, billedkunst og historie.

Hensigten med Andersen PÅ TVÆRS er at udvikle en fornem-melse for og oplevelse af den tid og det rum, som H.C. Andersen levede og virkede i, og som han oplevede og fortolkede. Med ham som guide vil man kunne afsøge lighedstræk og modsætninger mellem mange lande i Europa. Fælles for dem var, at de befandt sig i overgangen fra traditionalisme og bondesamfund til industrialisering, moderne teknologi og nationalstat.
Hvad så H.C. Andersen af dette, og hvordan forstod han det? Kilderne er først og fremmest hans billedkunst, rejseskildringer, romaner, dagbøger, korrespondance - samt naturligvis de eventyr, som rummer en indsigt i psykens dybder, eller som under et tyndt fiktionslag kunne skildre den moderne teknologi eller millionbyen Paris med den moderne rejsendes sensitive blik.

Andersen PÅ TVÆRS omfatter et elektronisk baseret materiale til brug for undervisningen i de gymnasiale uddannelser. Materialet vil blive lagt frem her på H.C. Andersen Portalen i løbet af 2004.

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet er ikke fast food, der stilles til rådighed i form af færdige forløb, som kan konsumeres af eleverne. Der er heller ikke tale om en buffet, hvor alt tilsyneladende lader sig kombinere. Hensigten er at undervisningsmaterialets forskellige temaer, problemstillinger, opgaver og tekster kan lægges til grund for og inspirere lærernes individuelt planlagte undervisningsforløb, som igen kan give eleverne grundlag for at erhverve vigtige faglige kompetencer.

Både med henblik på lærernes tilrettelæggelsesprocesser og elevernes læreprocesser er der lagt vægt på muligheden for at foretage kvalificerede koblinger mellem det fremlagte og for at supplere dette materiale. Uden dét ingen kritisk diskussion. For at den skal kunne føre til (smags)dannelse, er det nødvendigt at have nogle bud på fælles betydningsspor gennem forfatterskabet at forholde sig til. De hoved- og sidetemaer, som projektgruppen har valgt at lægge frem, er netop sådanne spor. De gør hverken krav på at være de eneste mulige eller på at føre alle steder hen. Påstanden er, at de fører hen til noget væsentligt hos Andersen, og at de gør det ved at komme på tværs. Temaerne er:

Som hjælp til det videre arbejde har vi medtaget tre slags materiale med relevans for de udvalgte temaer:


Delprojekt III: Undervisningsavisen
DIG har i samarbejde med H.C. Andersen 2005 og Politiken planlagt en undervisningsavis i tabloid-format, som påtænkes publiceret i stort oplag og indbydende udstyr. Den vil blive uddelt gratis - i første omgang til elever og lærere i den gymnasiale sektor, hvor den kan støtte arbejdet med de valgte temaer, idet den vil kunne rumme den elektroniske antologis Andersen-tekster. Avisen, som tænkes udsendt i november-december 2004, vil kunne rumme eksempler på besvarelser af prisopgaven og vinderen heraf vil ligeledes offentliggøres her.
Både Andersens tekster og prisopgave-besvarelserne vil kunne inspirere flere lærere til at benytte Andersen PÅ TVÆRS eller mere generelt til at tage forfatterskabet op i undervisningen. Med sit oplag vil Undervisningsavisen kunne række ud over den gymnasiale undervisning - dels til andre dele af uddannelsessystemet, dels til et bredt publikum af litteraturinteresserede avislæsere.


Delprojekt IV: Forskning og udvikling

Gymnasiereformen

Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

Forskningen

Fremtidens læremidler


Gymnasiereformen
(2003), der er i lighed med tre andre faglighedsrapporter er skrevet af arbejdsgrupper nedsat af Uddannelsesstyrelsen i Undervisningsministeriet. Det står klart, at reformen af danskfaget vil ske på baggrund af en formulering af faglige mål i kompetencetermer, at den vil styrke forbindelsen mellem sprog, litteratur og medier og endelig at den vil understrege vigtigheden af arbejds- og evalueringsformer, der fremmer gymnasieelevernes selvstændige og studieorienterede arbejde, også for så vidt angår litteraturen.


Dansk Institut for Gymnasiepædagogik har gennem flere år deltaget i forberedelsen af gymnasiereformen. Bl.a. har en række medarbejdere fra instituttet udarbejdet en evaluering af Udviklingsprogrammet for ungdomsuddannelserne (2002-03), som lå til grund for reformen, for så vidt angår arbejdsformer og strukturer. Lektor Ellen Krogh, Ph.D. har undersøgt portfolio som evalueringsform og publiceret herom i nr. 40 af instituttets skriftserie GYMNASIEPÆDAGOGIK, hvis numre kan rekvireres gratis i trykt form ved henvendelse til instituttet eller downloades fra hjemmesiden.
En del af DIG's videnskabelige medarbejdere har bidraget til udarbejdelsen af de overordnede indholdsmæssige og strukturelle rammer for de nye gymnasiale uddannelser, og i foråret 2004 fortsættes dette arbejde i flere af de enkelte fag.


Forskningen

Samtidig hermed fortsættes den fagdidaktiske forskning ved instituttet, bl.a. med gennemførelsen af forskningsprojekter og forskeruddannelse inden for sprog- og litteraturområdet. I direkte tilslutning til udarbejdelsen af Andersen på tværs har dette arbejde kunnet styrkes med oprettelsen af to Ph.D.-stipendier inden for hhv. tekst- og mediepædagogik med fokus på undersøgelse og udvikling af arbejdet med digteren i de gymnasiale uddannelser. De to stipendier, som er samfinansieret med H.C. Andersen 2005, blev pr. januar 2003 besat med hhv. cand.phil. Karin Ørbæk og cand.mag. Nikolaj Frydensbjerg Elf, der begge er i fuld gang med deres undersøgelser og forventes at afslutte deres forskeruddannelse med en afhandling i midten af 2005.
Se projektbeskrivelser. I hvert af disse stipendier er indbygget en formidlingsdel svarende til et halvt årsværk, som for en stor dels vedkommende er anvendt til at deltage i projektgruppen bag Andersen PÅ TVÆRS.

Hensigten med begge projekter er netop på længere sigt at udvikle nye typer af læremidler til den gymnasiale undervisning, karakteriseret af en synergi, hvor H.C. Andersen bidrager til at skabe en moderne tekst- og mediepædagogik, og hvor denne pædagogik bidrager til at skabe og formidle et tidssvarende og multimedialt billede af H.C. Andersen og hans kunst.


Fremtidens læremidler

Det fremgår af faglighedsrapporterne og gentages i den overordnede rapport, Fremtidens uddannelser (2004), at arbejdet med at udvikle fagene vil forudsætte en massiv satsning på udvikling af nye læremidler, der er flermediale, som fremmer virtualiteten og som tager højde for, at ikke blot lærerne men også eleverne kan skifte roller fra brugere til medredaktører af de materialer, som lægges frem, og således sættes i spil med internettet og andre informationskilder.

Det anbefales, at Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet samarbejder om at støtte læremiddelforskning og
-udvikling, og at man særligt bør fokusere "på samspillet med en kompetencebaseret fagbeskrivelse og integration af digitale medier i udviklingen af nye læremidler" (s. 65).

Andersen PÅ TVÆRS må i denne sammenhæng ses som en lejlighed til i praksis at udarbejde og afprøve et elektronisk læremiddel, der på mange måder peger fremad. Nye interaktive materialer skal udvikles til fremtidens lærings- og undervisningsmaterialer, og Dansk Institut for Gymnasiepædagogik har i flere år haft en arbejdsgruppe, som har arbejdet med området. Ud over udarbejdelsen af Andersen PÅ TVÆRS har resultaterne til nu været

  • afholdelse af en nordisk konference, som stærkt dokumenterede behovet, og hvis papirer er publiceret i GYMNASIEPÆDAGOGIK 17 (2000).
  • lektor, dr.scient. Kaare Lund Rasmussens kvantitative undersøgelse af forskydningen over tid af en række parametre i fysikbøger for gymnasiet, publiceret i GYMNASIEPÆDAGOGIK 39 (2003).
  • afprøvning af de mest avancerede læremidler i flere fag på en række skoler på Fyn i efteråret 2004. Projektet er finansieret af Fyns Amt, to store skolebogsforlag og af Undervisningsministeriet, som finansierer rapporteringen, der vil blive gennemført og offentliggjort af DIG.
  • bidrag til udvikling af interaktive, elektroniske læremidler, idet DIG sammen med tre partnere har dannet konsortiet DREAM, et center, der under ledelse af professor, dr.phil. Kirsten Drotner i de kommende år vil forske i innovative læremidler på baggrund af en større bevilling fra Forskningsstyrelsen. Forskningscentret åbnes i september 2004, og det vil fra DIG's side blive tilknyttet en Ph.D.-studerende og i en del af forskningstiden også professor Finn Hauberg Mortensen.


Beskrivelse af hjælpemidler til det videre arbejde med undervisningstemaerne i Andersen PÅ TVÆRS