ARBEJDSOPGAVER

Her er tre tilgange til emnet Den medierede havfrue:

  • Den lille Havfrue som narrativ
  • Forskellige medier, samme fortælling?
  • Nye havfruemedieringer


Den lille Havfrue
som narrativ
Lav en oplæsning i grupper eller som klasseundervisning af Andersen eventyr Den lille Havfrue - indtil den sidste del af eventyret (ikke afslutningen).

1.  Lad elever i grupper diskutere mulige slutninger på eventyret.
2. Sammenlign slutningerne i en fællesdiskussion.
3. Diskuter forskellige slutningers egnethed i forhold til forskellige aldersgrupper, publikum og medier.

4.

Læs afslutningen på historien. Diskutér i grupper:

a. 

Hvad går slutningen ud på?
b. Hvilke elementer deler denne fortælling - set som en helhed - med andre eventyr og myter som eleverne kender?
c. Hvilken appel har denne fortælling for børn og unge?
d. Hvilke ændringer skal der foretages i historien for at den kan fortælles som animationsfilm?


Se Baggrund for information om narrativer.

Arbejd eventuelt med at lave transkriptioner af Disneys animationsfilm for bedre at kunne sammenligne filmens verbale udtryk med eventyrets.


Forskellige medier, samme fortælling?
Som det fremgår af materialet i Tekst og Galleri til dette emne - og af det øvrige tekst- og billedemateriale til hele undervisningsforløbet Rundt om en havfrue - optræder Den lille Havfrue i en række nye og gamle medier: Som ord i antikke fortællinger der oprindelig var mundtlige, men siden blev nedskrevet som skrift i bøger; som skrift i bøger hvor der pludselig også optræder billeder (illustrerede Andersen-eventyr); som klassisk musik og ballet; som skulptur (Edvard Eriksens realistiske og Vilhelm Freddies abstrakte); som mundtlig historie læst op på bånd (analogt eller digitalt) ledsaget af et cover, inkl. illustration; som maleri, teater, tv, film og animationsfilm; som masseproduceret billede i diverse tegneserier, triviallitteratur og merchandicing; og endelig, eventuelt, disse samme medier som digital kopi i en helt anden mediesammenhæng, nemlig internettet med dets flade skærm og multimodale evne til at gengive verbale, visuelle og auditive udtryk på én og samme mediekonvergerende tid. Der er tale om meget forskellige medier, og dog må man sige at en havfrue er 'italesat' i dem alle. Men er det den samme havfrue?

Set fra et medieteoretisk synspunkt vil man sige at hvert medie/materiale tilfører havfruen en ny betydning. De færreste vil hævde at det ene medie skulle være finere end de andre, forstået på den måde at det skulle være bedre til at repræsentere en havfrue. Forskellige medier præsenterer og repræsenterer på forskellig måde. Der vil hele tiden være noget ét medie ikke kan repræsentere, men andre kan. Mediet har betydning for hvordan vi oplever motivet - indholdet. Fra en medieanalytisk vinkel er det derfor interessant at undersøge hvordan vi oplever og forstår en havfrue afhængig af mediet. Det handler disse spørgsmål om:

5.  Hvilke virkemidler finder man i det litterære eventyr om havfruen som man ikke finder i de øvrige medier?
6. Og omvendt: Hvilke elementer finder man i de øvrige repræsentationer af den lille havfrue som man ikke finder i den litterære?
7. Hvis der er tale om fortællinger, er synsvinklen da den samme? Er de narrative sekvenser de samme?
8. Er måden man beskriver og skaber detaljer den samme?
9. Hvordan opleves fænomenerne tid og rum i de forskellige medier?
10. Til hvilke formål var de forskellige medieprodukter lavet?
11. Hvem var afsenderen?
12. Var medierepræsentationen/produktet lavet af én eller flere producenter?
13. Hvilke teknologier og materialer har været anvendt?
14. Har produktet tidstypiske træk?
15. Kan det forstås i en mediehistorisk sammenhæng?
16. Hvem forudsættes som modtagere?
17. Opfatter man medierepræsentationen anderledes i dag end man gjorde på tilblivelsestidspunktet? Hvorfor?
18. Hvordan blev/bliver produktet markedsført?
19. Får vi noget forskelligt at vide om havfruen gennem de forskellige medierepræsentationer?

20.

Er de forskellige medierepræsentationer udtryk for en kultur, eller har de skabt kultur?


Nye havfruemedieringer
Hvis man skulle genskabe havfruefiguren i en ny repræsentationsform - et nyt medie - hvordan skulle man så gøre det?

21.  Overvej i grupper hvilke materialer og medier man ville anvende - og hvorfor.
22. Diskutér gruppernes idéer i klassen.

Hvis man nu skulle filmatisere et andet eventyr end Den lille Havfrue, men på Disney-måden, hvordan skulle man så gøre det? Hvilket eventyr skulle det være? Skulle det være som almindelig spillefilm eller måske som en animation? Prøv at tænke hele produktionsprocessen igennem, fra økonomi over praktisk-æstetisk udførelse til marketing og distribution.

Som indgang til opgaven kunne man tage udgangspunkt i at danske animationsselskaber i disse år arbejder med at lave en række animationer over Andersen-eventyr, bl.a. over Den grimme Ælling frit fortolket i en animationsfilm.

Prøv at finde materiale om de nye projekter på Internettet eller i andre medier.
Diskuter hvordan man kunne lave Den grimme Ælling til en animationsfilm.
Diskuter hvilke genrer man arbejder med og i når man skal forberede og planlægge produktionen af en ny animationsfilm.
Prøv selv at arbejde med at lave storyboard og manuskript til en produktion af Den grimme Ælling. Inddel eventuelt klasser i grupper der tager sig af forskellige dele af fortællingen. Grupperne mødes i klassen for at præsentere og argumentere for deres arbejde.
  •  

Producer på baggrund af klassens analysearbejde en lille del af en animationsfilm - eller hele produktionen.