Udvalgte paragraffer fra Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849:

§ 34. Rigsdagen bestaar af Folketinget og Landstinget.

§ 35. Valgret til Folketinget har enhver uberygtet Mand, som har Indfødsret, naar han har fyldt sit 30th Aar, medmindre han:

a) uden at have egen Husstand staar i privat Tjenesteforhold;
b) nyder eller har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, som ikke er enten eftergivet eller tilbagebetalt;
c) er ude af Raadigheden over sit Bo;
d) ikke har haft fast Bopæl i eet Aar i den Valgkreds eller den Stad, hvori han opholder sig paa den Tid, Valget foregaar.

§ 36. Valgbar til Folketinget er, med de i § 35 a, b og c nævnte Undtagelser, enhver uberygtet Mand, som har Indfødsret, naar han har fyldt sit 25de Aar.

§ 37. Antallet at Folketingets Medlemmer skal omtrent være efter Forholdet af 1 til 14,000 lndvaanere. Valgene foregaar i Valgkredse, hvis omfang bestemmes ved Valgloven. Enhver Valgkreds vælger een blandt dem, der har stillet sig til Valg.

§ 38. Medlemmerne at Folketinget vælges paa tre Aar. De erholder et dagligt Vederlag.

§ 39. Valgret til Landstinget har enhver, der ifølge § 35 har Valgret til Folketinget. De valgberettigede vælger af deres Midte Valgmand efter de Bestemmelser, som gives i Valgloven.

§ 40. Valgbar til Landstinget er enhver uberygtet Mand, som har Indfødsret, og hvis Bo ej er under Opbuds  eller Fallitbehandling, naar han har fyldt sit 40de Aar og i det sidste Aar enten har svaret i direkte skat til Staten eller Kommunen 200 Rbd., eller godtgør at have haft en ren aarlig Indtægt af 1200 Rbd. I de Valgkredse, hvor Antallet af valgbare efter denne Regel ikke naar det Forhold til Befolkningen, som fastsættes i Valgloven, forøges Antallet af de valgbare med de højest beskattede i Valgkredsen, indtil dette Forhold er naaet.

§ 41. Valgene til Landstinget foregaar i større Valgkredse, der ordnes ved Valgloven. Valgmændene i hver saadan større Valgkreds træder sammen og stemmer paa saa mange Mænd, som skal vælges for Valgkredsen, i hvilken i det mindste tre Fjerdedele af de valgte skal have haft fast Bopæl i det sidste Aar før Valget. Til et gyldigt Valg udfordres mere end Halvdelen at de afgivne Stemmer.

§ 42. Antallet at Landstingets Medlemmer skal stedse være omtrent Halvdelen af Antallet af Folketingets Medlemmer.

§ 43. Medlemmerne af Landstinget vælges paa 8 Aar. Halvdelen afgaar hvert 4de Aar. De erholder samme daglige Vederlag som Folketingets Medlemmer.

§ 44. Naar en ny Kommunallov er givet, kan Landstingsvalgene ved Lov gaa over til de større kommunale (Amts- eller
Provins-) Raad.


Bibliografisk

De udvalgte paragraffer fra Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 er gengivet efter H. Haue m.fl.: Danmark i tusind år. Tekster til Danmarks historie fra vikingetid til industrialisering, Herning: Systime 1986, s. 170.


Se mere om Grundloven af 1849 på Undervisningsministeriets hjemmeside og læs hele teksten her på danskekonger.dk.