TEKST
Brevet ligger også i tekstantologien Af Andersen i læse- og printvenligt PDF-format.


H.C. Andersen: Brev til Kongen


Til Kongen!

En ubegrændset Lyst til Theaterfaget, hvorfor jeg ene føler mig bestemt, har drevet mig til Hovedstaden, for, om muligt, at blive ansat ved det Kongelige Theater. Kun udrustet med min heftige Lyst og Haab til ædle Mennesker traadte jeg ud i den store Verden, thi min Fader, en fattig Skomager i Odense, kunde Intet give mig. Professor Weyse samt ogsaa Hr. Siboni ere de Ædle, hvem jeg skylder mit Underhold i de 3/4 Aar, jeg har været her i Staden. Men da jeg kun med Smerte kan modtage Velgjerninger af Professor Weyse, der maae falde ham tunge under de trykkende Tider, og jeg, uagtet jeg nu er ansat ved Dandseskolen, indtil jeg kan erholde Plads som Sanger og Skuespiller, ikke saasnart kan haabe et selvstændigt Udkomme, saa anraaber jeg allerunderdanigst Deres Majestæt om en Understøttelse for mit Ophold; en Naade, jeg skal søge at gjøre mig værdig til, ved tro at uddanne det Talent, som jeg efter Mænds dom, hvilke jeg ærer og elsker, smigrer mig med at besidde.

Allerunderdanigst
Christian Andersen


Bibliografisk:
Teksten er en scannet og korrekturlæst gengivelse af:
H.C. Andersen: "Til Kongen!". B. Nielsen Brovst: H.C. Andersens barndom og ungdomLykkens smed. Kbh.: Lindhardt og Ringhof 2004, s.53.